Welkom bij blussers.nl

Brandblussers vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. 85% van de beginnende branden wordt met een draagbare brandblusser geblust. Daarom wordt er veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid, bedieningsgemak en de bluscapaciteit van een brandblusser.
De projectering van brandblussers is afhankelijk van de inhoud, de gebruiksfunctie van de projecteringszone, de aanwezigheid van brandslanghaspels en de maximale loopafstand.

De effectiviteit van de inzet van een brandblusser wordt niet alleen bepaald door de blusstof maar ook door de reactiesnelheid, loopafstand, geoefendheid van de gebruiker en de spuitduur (inhoud) van een brandblusser.

De keuze van het toe te passen blusapparaat is afhankelijk van het type brand dat geblust moet worden en de eigenschappen van het blusapparaat.

Elke brandblusser heeft zijn specifieke bluseigenschappen (brandklassen)

Onderstaand een overzicht van de verschillende blussers en het doel waarvoor zij gebruikt kunnen worden.

  • Poederblussers (Brandklasse ABC)
  • Sproeischuimblussers (Brandklasse AB)
  • Koolzuursneeuwblussers (Brandklasse B)
  • Vetblussers (Brandklasse F of A met lage rating)

BRANDKLASSEN

De branden die kunnen ontstaan zijn opgedeeld in brandklassen.
Men onderscheid de klassen A,B,C,D en F branden

A Klasse brand:
Zijn branden van vaste stoffen, die over het algemeen van organische
aard zijn en waarbij de verbranding meestal gepaard gaat met de vorming
van gloeiresten, zoals o.a. hout, papier, textiel etc.

B Klasse brand:
Zijn branden van ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen die vloeibaar
kunnen worden, zoals o.a. benzine, alcoholen, diverse oplosmiddelen,
plantaardige oliën en vetten.

C Klasse brand:
Zijn branden van gassen onder druk, zoals o.a. aardgas, propaan,
butaan en waterstof.

D Klasse brand:
Zijn branden van metalen, zoals o.a. natrium, kalium en magnesium,
Aluminium en titanium

F Klasse brand:
Zijn branden van frituurvetten

Alle blusapparaten dienen goedgekeurd te zijn door het ministerie van binnenlandse zaken en dienen te voldoen aan de Europese NEN-norm